ZAMÓWIENIA ZŁOZONE PO 14.07.2021 ZOSTANĄ ZREALIZOWANE PO 26.07. 2021 - ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY - SKLEP EBIO

Szukaj

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

&1

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organizatorem Konkursu jest EBio Jakub Kalita z siedzibą Nowa Dębowa wola 40A NIP 6612142533

3.Konkurs rozpoczyna się dnia 11.05.2020r., zakończy się 17.05.2020r.

4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku dnia 22.05.2020r.

5. Nagrodą w konkursie jest Zestaw prezentowy ze słodkościami widoczne na grafice konkursowej .

6. Uczestnicy konkursu - Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zamieszkałych w Polsce.

§ 2
ZASADY KONKURSU:
1. Polub naszą stronę EBio Żywność naturalna i ekologiczna na Facebook.
2. W komentarzu (pod naszą grafiką) napisz kogo obdarowałbyś takim zestawem prezentowym.
3. Udostępnij publicznie grafikę konkursową.

4. Po zakończeniu konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

5. Konkurs trwa od 11.05.2020 do 17.05.2020. Wyniki zostaną ogłoszone 22.05.2020.

§ 3

NAGRODA:

1.Nagroda przewidziana w Konkursie została ufundowana przez Organizatora

2.Nagrodą w konkursie jest Zestaw prezentowy widoczne na grafice .

§ 4

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany poprzez fanpage

https://www.facebook.com/ebionaturalfood/

 1. 2. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu firmą kurierską Fedex.
 2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród zwycięzcy z powodu: a) braku jakiegokolwiek kontaktu ze strony fana po ogłoszeniu wyników do dnia 29 maja 2020 (po wygraniu, Zwycięzca musi zgłosić się po nagrodę przesyłając do nas wiadomość poprzez na adres mailowy ebio.biuro@gmail.com wraz z danymi do wysyłki: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email). b) niespełnienie warunków §1 pkt. 6 c) odmowy przyjęcia nagrody d) niedostarczenia danych niezbędnych do wysyłki.
 3.  Odbiór Nagrody możliwy jest wyłącznie na terytorium Polski.
 4.  Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody w Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody, w szczególności nie ma możliwości wyboru innej nagrody niż wskazana w § 3.
 5.  Nagroda zostanie wysłana Laureatowi Konkursu na koszt Organizatora przez firmę kurierską Fedex.


§ 5

REKLAMACJE:

  1.  Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Konkursem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres email:ebio.biuro@gmail.com
  2.  Reklamacje należy składać najpóźniej do dnia 25 maja 2020 r. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  3.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony na adres email nadawcy. Organizator ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

  § 6

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

  1.  Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Organizatorowi, w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, będzie Organizator.
  2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby i w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia jego Laureata, dostarczenia Nagrody, spełnienia wymagań prawnych w zakresie obowiązków publicznoprawnych, a po zakończeniu Konkursu także w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych. Uczestnik ma prawo do wglądu, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora.
  3.  Organizator będzie uprawniony do otrzymania i przetwarzania następujących danych osobowych Uczestników: a) Imię i Nazwisko, b) Adres poczty elektronicznej, c) Numer telefonu, d) Adres do korespondencji
  4.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

  § 7

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1.  Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacja, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
  4.  Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
  5. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpagu Organizatora

   https://www.facebook.com/ebionaturalfood/

  6.  W przypadku nieodebrania nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody a Organizator nie będzie zobowiązany do jej przyznania innej osobie.
  7.  Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  8. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27).
  10. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową składającą się co najmniej z 2 (dwóch) osób. Komisja wybierze według wewnętrznych kryteriów jednego zwycięzcę.
  11.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
  12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów

  Cena zestawu: %bundleSum%
  Anuluj