DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 150 ZŁ

DOWÓZ DO OSTROWCA I OKOLIC, SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE ZASADY WYSYŁKI
 
PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego ebio.com.pl
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest EBio Jakub Kalita z siedzibą w 27-400 Nowa Dębowa Wola 40 A, adres poczty elektronicznej:sklep@ebio.com.pl
1.2. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.ebio.com.pl, którego właścicielem i administratorem jest Organizator.

2. DEFINICJE:

2.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.3. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
2.4. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – EBio Jakub Kalita, posiadającą: adres siedziby: 27-400 Nowa Dębowa Wola 40A, adres do doręczeń: 27-400 Nowa Dębowa Wola 40A, NIP: 6612142533, REGON: 260209394 adres poczty elektronicznej: sklep@ebio.com.pl.
2.5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
2.8. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym: www.ebio.com.pl, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.
2.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.10. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy zarejestrowany Klient.
3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez zarejestrowania się w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie pola akcji. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym automatycznie przystępuje do programu lojalnościowego.
3.3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient zobowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ebio.com.pl.
4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 13.11.2023r. do odwołania.
4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
4.3. Ilość punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży
Produktu odpowiada wartości Produktu, zakupionego w sklepie internetowym, tzn. za każdą wydaną złotówkę, Klient otrzymuje jeden punkt.
4.4. Dodatkowo punkty mogą zostać przyznane za:
4.4.1. Zapis do newslettera w Sklepie Internetowym – 40 punktów;
4.4.2. Dodanie opinii o produkcie zakupionym w Sklepie Internetowym – 30 punktów.
4.4.3. 
Wystawienie opinie o naszym sklepie  (5 gwiazdek - Trusted Shop)  - 70 punktów
4.5. Klient nie może w żaden sposób przekazać punktów na rzecz innych Klientów.
4.6. Klientowi odbierane są punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt. 4.3. w wyniku anulowania przez niego lub Usługodawcę zakupu.
4.7. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych punktów w ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ebio.com.pl.
5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW
5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu Punktów na wymianę ich na dowolny Produkt dostępny w ramach pełnej oferty zamieszczonej w Sklepie Internetowym.
5.2. Klient jest uprawniony do wymiany przyznanych mu Punktów na Produkt tylko przy okazji zakupów w Sklepie Internetowym.
5.3. Wymiana Punktów na Produkty następuje w następujący sposób:
 • Po zebraniu 2500 pkt kolejny zakup będzie tańszy o 2,50 zł
 • Po zebraniu 5000 pkt kolejny zakup będzie tańszy o 5,00 zł
 • Po zebraniu 10000 listków kolejny zakup będzie tańszy o 10,00 zł
 • Po zebraniu 15000 listków kolejny zakup będzie tańszy o 15,00 zł
 • Po zebraniu 20000 listków kolejny zakup będzie tańszy o 20,00 zł

5.4. Na produkty podlegające wymianie nałożona jest jednostkowa opłata symboliczna wynosząca 0,01zł.
5.5. Punkty przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 365 dni od dnia ich przyznania.
5.6. Zgromadzone Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6. DANE OSOBOWE
6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowieńniniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.
6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@ebio.com.pl
7. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym co jest jednoznaczne z usunięciem konta w Sklepie Internetowym. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.
8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ebio.com.pl.
8.2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży i przyznane Punkty.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Przejdź do strony głównej
alt
W naszym sklepie można wybrać różne formy wysyłki - wysyłamy firmami kurierskimi DPD, GLS, Fedex oraz Inpost - możesz także odebrać paczkę w wybranym przez Ciebie paczkomacie o dowolnej porze - nie musisz czekać na kuriera. Do dyspozycji jest także wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej.
alt
alt
Lubisz płacić online ? Bez niepotrzebnego wklepywania nr konta ? To idealnie się składa. W naszym sklepie zapłacisz poprzez płatności elektroniczne AutoPay (dawne Blue Media) i PayU. Możesz także skorzystać z dostępnych modułów ratalnych. Jeżeli jednak chce skorzystać ze standardowego przelewu - oczywiście możesz wybrać także przelew tradycyjny.
 • EBio Jakub Kalita
  Nowa Dębowa Wola 40A
  27-400 Nowa Dębowa Wola
  NIP: 6612142533
 • 502577153
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu