• Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.EBIO.COM.PL

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest właściciel Sklepu EBio , Firma EBio Jakub Kalita z siedzibą  Nowa Dębowa Wola 40A 27- 400 Ostrowiec Św, Nip: 6612142533 , zwana dalej “Organizatorem”.

2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Programie.

1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnie korzystających z naszych usług.

2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.

3. Uczestnik przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika na stronie internetowej https://www.ebio.com.pl

4. Do założenia konta potrzebny jest adres e-mail Uczestnika. Po założeniu konta użytkownika Uczestnik zbiera punkty, których może użyć do dokonania płatności podczas zakupów na stronie https://ebio.com.pl.
Wartość 50 punktów = 1 pln (Polski Złoty).

5. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, spełniające warunki określone w Regulaminie.

6. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.

7. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Zbieranie i ważność punktów

1. Za każde wydane w sklepie https://www.ebio.com.pl 1 pln (1 Polskich Złotych) Uczestnikowi przysługuje 1 punkt lojalnościowy.

2. Punkty są dodawane po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.

3. Punktów zebranych w Programie Lojalnościowym można używać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie https://www.ebio.com.pl

4. Uczestnik, w każdym momencie trwania Programu Lojalnościowego, może sprawdzić stan zgromadzonych punktów w zakładce moje konto, na stronie internetowej https://ebio.com.pl, po uprzednim zalogowaniu się.

5. Po dokonaniu transakcji na stronie https://www.ebio.com.pl użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o ilości zebranych punktów

6. Punkty naliczone po dokonaniu transakcji są ważne przez 365 dni.

7. Dodatkowe formy zbierania punktów:

Napisanie opinii o produkcie na stronie https://www.ebio.com.pl

30 punkty

Napisanie opinii o sklepie na stronie 
https://www.ebio.com.pl
(opinia w Trusted Shop*)

50 punktów

 

* Email z Trusted Shop z prośbą o opinie pojawi się na Państwa skrzynce w ciągu 6 dni roboczych.

8. Maksymalna liczba opinii, za którą można otrzymać punkty: 5.

9. Punkty są przyznawane tylko za pierwszą opinię o danym produkcie. Oznacza to, że maksymalną liczbę 15 punktów można otrzymać za opinie do 5 różnych produktów. 

§ 4. Używanie zebranych punktów

1. Punktów zebranych w Programie Lojalnościowym można używać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie https://www.ebio.com.pl

2. Zebranych punktów można użyć przy zakupach na stronie https://www.ebio.com.pl bez minimalnej kwoty zamówienia.

3. Wymiana Punktów na Produkt następuje w następujący sposób: 50 Punktów podlega wymianie na produkt o wartości 1zł.

4. Na produkty podlegające wymianie nałożona jest jednostkowa opłata symboliczna wynosząca 1 zł.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne.

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Lojalnościowym należy składać na adres e-mail: sklep@ebio.com.pl
lub na adres pocztowy:

EBio Jakub Kalita Nowa Dębowa Wola 40 A , 27-400 Ostrowiec Św.

3. Organizator rozpatruje reklamacje tak szybko, jak będzie to możliwe. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Lojalnościowego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Administratorem Danych Osobowych jest EBio Jakub Kalita

2. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania newslettera lub informacji marketingowych po wyrażeniu zgody na stronie https://ebio.com.pl/newsletter.

3. Uczestnik wyraża zgodę na dodanie adresu e-mail użytego podczas tworzenia konta na stronie https://www.ebio.com.pl do bazy adresów newslettera EBio Jakub Kalita

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.ebio.com.pl oraz w siedzibie Organizatora

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.